اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

The first national conference on behavioral and Islamic sciences

پوستر اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه اردکان،دانشگاه اردكان با مشاركت انجمن مشاور ايران و انجمن مديريت رفتار سازماني ايران در شهر اردکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی