کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

National Congress of genetic resources and biodiversity

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۰ تا ۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی