سومین کنفرانس بین المللی پل، خرداد ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس بین المللی پل

3rd International Bridge Conference

سومین کنفرانس بین المللی پل در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن مهندسی عمران ایراندانشگاه صنعتي اميركبيرپژوهشكده حمل و نقل، انجمن مهندسين عمران ايران در شهر تهران برگزار گردید.