اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

1st Conference on Physical Education and Sport Sciences

پوستر اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی