اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

The first national conference on knowledge management in educational organizations

اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی