همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

Islamic Science Production Conference

همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی