همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی، آذر ماه ۱۳۸۷

همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

Islamic Science Production Conference

همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی