اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

1st Regional Conference of Environment and Pullution

اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوار در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها