دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی

Second National Congress on Innovative Approaches in System Biology and Pharmaceuticals

پوستر دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی

دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،بیمارستان فرهیختگان دانشکده علوم و فناوری های نوین مرکز تحقیقات علوم همگرای پزشکی فرهیختگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی