همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار

پوستر همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار

همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار