نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

19th Annual Congress of the Iranian Association of Prosthodontists AND Second Digital Dentistry Symposium

پوستر نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی پروستودونیستهای ایرانانجمن علمي پروستودونيستهاي ايران در شهر تهران برگزار گردید.