نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

19th international congress of iranian acadeny of periodontology

پوستر نوزدهمین کنگره بین المللی  انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی پریودنتولوژی ایرانانجمن علمي پريودنتولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.