همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی

National Conference of Economy & Electrical Energy

همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید.