سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی، بهمن ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

The Third International Congress of Immunology, Asthma and Allergy

پوستر سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی آسم و آلرژی ایرانمركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن آسم و آلرژي ايران، كرسي يونسكو در آموزش سلامت در شهر تهران برگزار گردید.