سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

The Third International Congress of Immunology, Asthma and Allergy

پوستر سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی - آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران - انجمن آسم و آلرژی ایران - کرسی یونسکو در آموزش سلامت در شهر تهران برگزار گردید.


  Immunodeficiency Disorders:
  1. Immune System Basics for Primary Immunodeficiency Disorders(PID)
  2. PID Registry: Promotion of Patient Care and Scientific Research
  3. PID in Clinic (Management and Follow Up)
  4. Novel Diagnostic Methods in PID
  5. Overview of Gene Therapy in PID
  6. Overview of Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) in PID
  7. Genetic Counseling and Prenatal Diagnosis
  8. AIDS and Other Secondary Immunodeficiency Disorders
  9. Immunomodulators in PID Management
 10. Nursing care in PID
 Asthma:
  1. Epidemiology, Risk Factors and Burden of Asthma(National and International)
  2. Asthma Registry: Promotion of Patient Care and Scientific Research
  3. National and Global Guidelines in Asthma Control
  4. Phenotype, Endotype ,Biomarkers and Personalized Therapy of Asthma
  5. Asthma(Past-Present-Future)
  6. Asthma: Genetic and Epigenetic Aspects
  7. Effects of Air Pollution and Climate Change on Asthma
  8. Quality of Life and Psychosocial Aspects of Patients with Asthma
  9. Occupational Asthma
 10. Asthma in School
 11. Biomedical Informatics Applications for Asthma Care
 12. Nursing Care Models and Approach for Asthma
 13. Social Determinants of Asthma in Developing and Developed Countries
 Allergy:
  1. Epidemiology, Risk Factors and Burden of Allergic Disorders (National and International)
  2. Allergy Registry: Promotion of Patient Care and Scientific Research
  3. Hot Topics in Anaphylaxis
  4. Recent Advances in Food Allergy
  5. Allergic Skin Disorders
  6. What’s New in Drug Allergy (Diagnosis and Treatment)
  7. New Developments in Allergen Immunotherapy
  8. Role of Immunomodulators in Allergic Diseases
  9. Impact of Air Pollution, Climate Change and New Emerging Factors on Allergic Disorders
 10. The Effect Of Air Pollution and Climate Changes on Genetic/Structural Changes in Allergenic Pollens, Spores, Insects and Mites
 11. New Diagnostic Methods in Allergy
 12. Nursing Care for Patients with Allergic Disorders 
  Interdisciplinary Fields:
  1. Ethical and Legal Issues in PID (Prenatal Diagnosis, Abortion, Gene Therapy and Others)
  2. Allergic Rhinitis, Sinusitis and Asthma
  3. Immunodeficiency and Allergy
  4. Primary Immunodeficiency and Autoimmunity
  5. Immunodeficiency and Cancer
  6. Gastroesophageal Reflux and Asthma
  7. COPD and Asthma
  8. Allergic Eosinophilic Esophagitis and Gastroenteritis
  9. Social and Nursing Care in Immunodeficiency Disorders, Asthma and Allergy 
 10. Chronic Rhinitis ,Asthma and Nasal Polyposis
 11. Oral and Gastrointestinal Manifestations of Primary Immunodeficiency Disorders
 12. Nutritional Considerations for Patients with PID, Asthma and Allergy
 13. Psychosocial Aspects and Promotion of Quality of Life in Patients with Allergy, Asthma and PID
 14. Psychological Aspects of Allergy
 15. National Asthma Control Strategy: Integration in Iran’s National Health And Treatment Network (A Report of the National  Committee of Asthma and Chronic Respiratory Diseases)
 16. General Anesthesia and Surgery in Patients with Asthma, Allergy and PID
 17. Atopy, Adenoid Hyperthrophy and Orofacial Dysfunction
 18. Pulmonary and Other Organ Manifestations of PID
 19. Precision Medicine 
 20. The Nursing Role in Preventive Care for Patients with Asthma, Allergy and PID