اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی