سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

3rd Conference of Human Resource Empowerment

سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۵ آذر ۱۳۸۸ توسط بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی