چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی

4th International Conference on Hospital Technology and Equipment

پوستر چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی

چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريفاداره كل تجهيزات پزشكي كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید.