اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرفسور حسابي تفرش در شهر تفرش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان