اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

The first national conference on high-speed rail in Iran

پوستر اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،شركت سراسازان بصير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران