یازدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

یازدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران

Eleventh International Congress of Iranian Association of Iranian Surgeons

پوستر یازدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران

یازدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی ارتوپدی مفصل ران ایرانانجمن ارتوپدي جراحان مفصل ران ايران در شهر تهران برگزار گردید.