نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی، اسفند ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی

The first national conference of Healthy society in the digital era: An interpretive and critical approach

پوستر نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی

نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم، در شهر جهرم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی