اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی