هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

7th national conference on human resource management

پوستر هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تهران،دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی