سومین کنفرانس بناهای بلند، دی ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بناهای بلند

The 3rd on High Rise Building

پوستر سومین کنفرانس بناهای بلند

سومین کنفرانس بناهای بلند در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ توسط ،وزارت راه و شهرسازي در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بناهای بلند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بناهای بلند