اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

The first national conference on health promotion and legal and medical challenges facing it

پوستر اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن