اولین همایش داروسازی بیمارستانی، دی ماه ۱۳۹۵

اولین همایش داروسازی بیمارستانی

Hospital Pharmacy Conference

پوستر اولین همایش داروسازی بیمارستانی

اولین همایش داروسازی بیمارستانی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی داروسازان ایرانسازمان غذا و دارو وزارت بهداشت- انجمن داروسازان ايران در شهر تهران برگزار گردید.