اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی

1st Symposium on New Discussion in Horticultural Science

اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علوم باغبانی ایرانانجمن علمي مهندسي علوم باغباني دانشگاه جهرم در شهر جهرم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی