اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی

اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی

1st Symposium on New Discussion in Horticultural Science

اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی