همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد

National Conference on Criminal Procedure Law 2013 in Criticism

پوستر همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد

همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد