همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن، اسفند ماه ۱۳۸۵

همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن مراجعه فرمایید.