کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا، مهر ماه ۱۳۹۷

کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

Hircania Medical Laboratory Congress

پوستر کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،دانشگاه علوم پزشكي گلستانمركز تحقيقات علوم آزمايشگاهي در شهر گرگان برگزار گردید.