اولین کنگره سبک زندگی سالم، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره سبک زندگی سالم

The first healthy lifestyle congress

پوستر اولین کنگره سبک زندگی سالم

اولین کنگره سبک زندگی سالم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سبک زندگی سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سبک زندگی سالم