اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار ، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار

The First International Packaging Handicrafts and Sustainable Development Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه الزهرا،انجمن هنرهای تجسمی ایراندانشگاه الزهرا و انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار