دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، تیر ماه 96

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

Second National Conference on Iranian Medicinal Herbs

پوستر دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ توسط انجمن گیاهان دارویی و دانشگاه ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران مراجعه فرمایید.


 

محور های همایش

گونه های گیاهی دارویی مناسب کشت دیم
مکان یابی مناطق مناسب دیم کاری گیاهان دارویی در ایران
کاربرد دانش بومی در کشت دیم گیاهان دارویی
اهمیت به نژادی و به زراعی در موفقیت کشت دیم گیاهان دارویی
روش های نوین در دیم کاری گیاهان دارویی
بذر و نهال گواهی شده گیاهان دارویی
آفات، بیماری ها و علف های هرز گیاهان دارویی در شرایط دیم
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان دارویی در شرایط دیم
تنش های محیطی همراه در شرایط کشت دیم
بهره برداری از گیاهان رویش یافته در عرصه های طبیعی
فرآوری و استحصال مواد موثره
کشت ارگانیک گیاهان دارویی در شرایط دیم
مزیت نسبی و اقتصاد گیاهان دارویی در شرایط دیم
اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی در شرایط دیم
استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی در کشت دیم
مکانیزاسیون دیم کاری گیاهان دارویی
کشت مخلوط گیاهان دارویی، مرتعی و زراعی



مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران