دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

Second National Conference on Iranian Medicinal Herbs

پوستر دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن گیاهان دارویی ایرانانجمن گياهان داروييدانشگاه اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران