اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

پوستر اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران