جشنواره خدمات الکترونیک سلامت، بهمن ماه ۱۳۹۲

جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

Health Electronic Services Festival

پوستر جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

جشنواره خدمات الکترونیک سلامت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران برگزار گردید.