همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو

Higher Education Organizing Conference: Scenarios Ahead

پوستر همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو

همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن «آموزش عالی» ایرانانجمن آموزش عالي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو