نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری، خرداد ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری

The first national conference of humanities explorations in management, entrepreneurship and economics and accounting

پوستر نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری

نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه پیام نور واحد تالش،با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مديريت صنعتی نمايندگی اردبیل در شهر تالش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری