کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی، فروردین ماه ۱۴۰۲

کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی

International conference of humanities, educational sciences, law and social sciences

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی