اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران

The first international conference of health and health sciences students of Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران