اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

1st National Conference on dust with a Health-Focused Approach

پوستر اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور