همایش کشوری کووید ۱۹، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو، آبان ماه ۱۳۹۹

همایش کشوری کووید ۱۹، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو

Covid 19 National Conference, Achievements, Threats and Opportunities Ahead

پوستر همایش کشوری کووید ۱۹، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو

همایش کشوری کووید ۱۹، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، در شهر اراک برگزار گردید.