اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری

The first national conference of knowledge-based research and technologies in management and accounting

پوستر اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی هشت بهشت، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری