اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

The first national conference to promote transparency and its role in administrative health and fighting corruption

پوستر اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بازرسی کل کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد