همایش ملی تالاب بین المللی هامون، اسفند ماه 87

همایش ملی تالاب بین المللی هامون

National Congress of Hamun International Wetland

همایش ملی تالاب بین المللی هامون در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه زابل و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون در شهر زابل برگزار گردید.


محورها و موضوعات

شناخت فرصتها، بررسی تهدید ها و بازکاوری چالشها
تعمیق و تقویت رویکرد علمی در فرآیند مدیریت جامع تالابها
تحقق و توسعه پایدار برای بهبود کیفیت زندگی در چارچوب حفظ و احیای تالاب بین المللی هامون
قوانین و استراتژیهای حفاظت
خشکسالی و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون
تاثیر فعالیت های مدیریت (شیلات و دامپروری و .. ) بر تالاب بین المللی هامون
گونه های مهاجم به تالاب و کنترل آنها
جوامع زیست محیطی در تالاب (گیاهان و جانواران)
نقش اکوتوریسم و جامعه شناسی حاشیه تالاب
بررسی رژیم حقوقی رودخانه های مرزی و آبهای مشترک (با تاکید بر شرایط هیرمند)
هیدروبیولوژی و هیدرولوژی تالاب و رودخانه های ورودی
نقش تالاب در بازسازی ذخایر آبزیان
بررسی وضعیت پرندگان مهاجر و آبزی تالاب بین المللی هامون