کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون

پوستر کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون

کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه زابل، در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون