اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم خاک و آب، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم خاک و آب

The first international conference of soil and water science students

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم خاک و آب

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم خاک و آب در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم خاک و آب مراجعه فرمایید.