اولین همایش ملی دانشگاه سبز، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی دانشگاه سبز

پوستر اولین همایش ملی دانشگاه سبز

اولین همایش ملی دانشگاه سبز در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه خليج فارس -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشگاه سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانشگاه سبز