همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور

پوستر همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای  زیست محیطی مناطق شمالی کشور

همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،سازمان بسيج حقوقدانان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور