اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای، شهریور ماه ۱۳۸۴

اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

01st National Conference on Greenhouse Production Technology

اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۸۴ توسط ،جهاد دانشگاهي واحد استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای