اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها

The first national conference on green management in the third millennium "Experiences, Challenges and Solutions

پوستر اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها